Dit Privacy Statement is in werking getreden op 26 juni 2018.

 

Vos Banket B.V., hierna te noemen Vos Banket is ervan overtuigd dat de bescherming en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van haar stakeholders (zoals medewerkers, klanten en andere relaties) van groot belang is. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.


Wij kunnen onze bedrijfsactiviteiten niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens in te zien of te verwerken. Wij achten het hierbij van belang dat de verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van de privacy. Hierin volgen wij de bestaande wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens, te weten de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG). Dit Privacy Statement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens van Vos Banket.

 

In dit Privacy Statement informeert Vos Banket u over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan.

 

Onderscheid rol als verantwoordelijke versus verwerker

Als verwerkingsverantwoordelijke zal Vos Banket naar beste vermogen zorg dragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Indien wij uw persoonsgegevens verstrekken aan een derde om in opdracht van ons deze te verwerken, is deze partij een verwerker en sluiten wij met deze verwerker een verwerkersovereenkomst af.

   

Voor welke doeleinden gebruikt Vos Banket uw persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens om:

 • de overeenkomst met onze opdrachtgevers te kunnen uitvoeren;
 • te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • fraude te voorkomen en te bestrijden;
 • relatiebeheer en marketingactiviteiten te kunnen uitoefenen;
 • uw reacties via de online invulformulieren (beschikbaar op de website) zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.


Vos Banket verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor de bovengenoemde doeleinden. Vos Banket kan, voor zover dit toegestaan is op basis van de toepasselijke nationale regelgeving, de persoonsgegevens uitwisselen met aan haar gelieerde ondernemingen, en andere organisaties, die ook buiten de EER (Europese Economische Ruimte) gevestigd kunnen zijn, een en ander voor de doeleinden zoals genoemd in dit Privacy Statement.

 

Bewaartermijnen

Ten aanzien van het bewaren van persoonsgegevens hanteren wij daarvoor de wettelijk vastgestelde termijnen.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Vos Banket gaat uiterst zorgvuldig met de persoonsgegevens om en draagt, tezamen met eventuele verwerkers, zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin de persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

 

Datalekken

Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Vos Banket streeft ernaar om verlies of onrechtmatige verwerking (lekken) tegen te gaan. Wanneer er zich een ernstige gebeurtenis voordoet waarin er sprake is van een datalek en dit mogelijk ongunstige gevolgen zal hebben voor uw persoonlijke levenssfeer zal u hiervan op de hoogte worden gesteld.

 

Rechten ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens

De AVG verleent aan u de volgende rechten ten aanzien van de door ons verwerkte persoonsgegevens:

 1. Inzagerecht
 2. Recht op rectificatie
 3. Recht op vergetelheid
 4. Recht op beperking van de verwerking
 5. Recht op overdraagbaarheid van gegevens
 6. Recht op bezwaar


Verzoeken daartoe kunnen schriftelijk of per e-mail worden ingediend op onderstaande adresgegevens van Vos Banket onder bijsluiting van een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Uw verzoek zal worden doorgestuurd naar onze opdrachtgever.

 

Externe links

Deze website kan links naar andere websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van deze andere websites. Wij raden u aan kennis te nemen van de privacyverklaringen op deze websites.

 

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de internetpagina op uw pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. De cookies plaatsen wij om onze website beter te laten functioneren en het gebruik van de website te analyseren. Het betreft hier de volgende gegevens:

 • De browser die u gebruikt
 • Het tijdstip en de duur van uw bezoek
 • Welke pagina’s worden bezocht
 • Foutmeldingen die u mogelijk hebt gekregen

 

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan ieder mailing die u van Vos Banket ontvangt vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u uit te schrijven.

 

Wijziging Privacy Statement

Indien wij dit Privacy Statement wijzigen zullen wij u hierover informeren.  

 

Vragen, opmerkingen of klachten

Wanneer u vragen heeft die niet in dit Privacy Statement zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan, of wanneer u gebruik wilt maken van uw rechten dan kunt u ons dit laten weten door een brief te sturen naar Vos Banket B.V., Postbus 4, 7990 AA Dwingeloo onder vermelding van ‘Privacy’, of per e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..