Een hecht familiebedrijf

Vos Banket is uw koek- en banketspecialist. Een hecht familiebedrijf dat gevestigd is in Dwingeloo, het groenste dorp van Europa. Ooit begonnen met één vrachtwagen en vervolgens uitgegroeid tot een internationaal opererende organisatie.

hkdsahkkhads adhkkahd adssad

Algemene Internet Voorwaarden
Ook op het gebruik van deze Internetsite zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van onze Internetsite:

 

Vertrouwelijk
De gegevens die wij van uw bedrijf en onze contactpersoon bij uw bedrijf verkrijgen via het gebruik van onze Internetsite behandelen wij vertrouwelijk. Het gaat daarbij onder meer om de volgende gegevens:
- de gegevens die u heeft opgegeven over uzelf en uw organisatie;
- uw gebruik van onze Internetsite.
Wij leggen de gegevens die u over uw bedrijf en uw organisatie aan ons verstrekt heeft in een bestand vast. Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Het bestand wordt voorts gebruikt voor zowel statistische analyses als analyses per bedrijf. Voorts maken wij gebruik van een statistisch programma dat registreert hoe vaak onze Internetsite wordt bezocht, via welke links dat gebeurt, etc. Wij wijzen u er op dat het niet te voorkomen is dat derden, bijvoorbeeld de frequentie waarmee u onze Internetsite bezoekt, op naam kunnen registreren.

 

Intellectuele eigendomsrechten
Indien u ons een bericht stuurt, bijvoorbeeld een tip die voor meerdere klanten van belang zou kunnen zijn, geeft u ons daarmee het recht dat bericht op enige wijze openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, zonder dat daarvoor een nadere vergoeding verschuldigd is. Uiteraard geldt dit niet voor gegevens omtrent uw bedrijf. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot onze Internetsite, waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij ons en/of bij diegene van wie wij een licentie verkregen hebben.

 

Veiligheid
De gegevens die u opgeeft bij registratie worden via een beveiligd protocol over het net gestuurd. Wij laten dagelijks een viruscheck uitvoeren, teneinde zoveel mogelijk te waarborgen dat onze Internetsite virusvrij is en blijft. Wij kunnen de virusvrijheid van onze Internetsite echter niet garanderen.

 

Algemeen
Bij het samenstellen van de informatie die gepubliceerd wordt via onze Internetsite wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid besteed. Wij kunnen, bijvoorbeeld door invloeden van buitenaf, echter niet altijd voorkomen dat hierin onjuistheden voorkomen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen daarvan. De hardcopy versie van onze algemene leveringsvoorwaarden voorwaarden en prijslijsten zoals geldend op het moment van uw eventuele bestelling zijn dan ook bindend. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt en gedurende de vermelde actieperiode. Wij raden u aan om de juistheid en volledigheid van de informatie te verifiëren voordat u er enige actie op baseert. Bepaalde verwijzigingen op onze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden, waarover wij geen controle hebben. Ook hiervoor dragen wij geen verantwoordelijkheid. Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u Vos Banket en diens medewerkers niet aansprakelijk zult stellen voor enige schade samenhangend met deze website. Alle rechten zijn voorbehouden. U kunt ons helpen fouten te corrigeren door ons een e-mail te sturen met uw bevindingen. Voor opmerkingen en vragen over deze pagina kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Sinds 1975 is Vos Banket specialist op het gebied van koek en banket. De kennis die in die jaren is opgebouwd op het gebied van duurzame, ambachtelijk geproduceerde producten en de markt waarin wij actief zijn zorgt ervoor dat wij antwoord kunnen geven op uw vragen en behoeften.

Vos Banket weet wat er speelt in de markt omdat we dagelijks te vinden zijn op de werkvloer van onze klanten. Op deze manier signaleren wij kansen voor u, kunnen we u vakkundig adviseren over succesvolle uitbreiding van uw assortiment of het rendabel vullen van uw schapruimte. Hierdoor werkt Vos Banket samen met u aan meer omzet en maximaal rendement.

Benieuwd wat Vos Banket voor u kan betekenen?

 

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking

Dit Privacy Statement is in werking getreden op 26 juni 2018.

 

Vos Banket B.V., hierna te noemen Vos Banket is ervan overtuigd dat de bescherming en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van haar stakeholders (zoals medewerkers, klanten en andere relaties) van groot belang is. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.


Wij kunnen onze bedrijfsactiviteiten niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens in te zien of te verwerken. Wij achten het hierbij van belang dat de verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van de privacy. Hierin volgen wij de bestaande wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens, te weten de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG). Dit Privacy Statement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens van Vos Banket.

 

In dit Privacy Statement informeert Vos Banket u over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan.

 

Onderscheid rol als verantwoordelijke versus verwerker

Als verwerkingsverantwoordelijke zal Vos Banket naar beste vermogen zorg dragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Indien wij uw persoonsgegevens verstrekken aan een derde om in opdracht van ons deze te verwerken, is deze partij een verwerker en sluiten wij met deze verwerker een verwerkersovereenkomst af.

   

Voor welke doeleinden gebruikt Vos Banket uw persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens om:

 • de overeenkomst met onze opdrachtgevers te kunnen uitvoeren;
 • te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • fraude te voorkomen en te bestrijden;
 • relatiebeheer en marketingactiviteiten te kunnen uitoefenen;
 • uw reacties via de online invulformulieren (beschikbaar op de website) zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.


Vos Banket verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor de bovengenoemde doeleinden. Vos Banket kan, voor zover dit toegestaan is op basis van de toepasselijke nationale regelgeving, de persoonsgegevens uitwisselen met aan haar gelieerde ondernemingen, en andere organisaties, die ook buiten de EER (Europese Economische Ruimte) gevestigd kunnen zijn, een en ander voor de doeleinden zoals genoemd in dit Privacy Statement.

 

Bewaartermijnen

Ten aanzien van het bewaren van persoonsgegevens hanteren wij daarvoor de wettelijk vastgestelde termijnen.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Vos Banket gaat uiterst zorgvuldig met de persoonsgegevens om en draagt, tezamen met eventuele verwerkers, zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin de persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

 

Datalekken

Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Vos Banket streeft ernaar om verlies of onrechtmatige verwerking (lekken) tegen te gaan. Wanneer er zich een ernstige gebeurtenis voordoet waarin er sprake is van een datalek en dit mogelijk ongunstige gevolgen zal hebben voor uw persoonlijke levenssfeer zal u hiervan op de hoogte worden gesteld.

 

Rechten ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens

De AVG verleent aan u de volgende rechten ten aanzien van de door ons verwerkte persoonsgegevens:

 1. Inzagerecht
 2. Recht op rectificatie
 3. Recht op vergetelheid
 4. Recht op beperking van de verwerking
 5. Recht op overdraagbaarheid van gegevens
 6. Recht op bezwaar


Verzoeken daartoe kunnen schriftelijk of per e-mail worden ingediend op onderstaande adresgegevens van Vos Banket onder bijsluiting van een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Uw verzoek zal worden doorgestuurd naar onze opdrachtgever.

 

Externe links

Deze website kan links naar andere websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van deze andere websites. Wij raden u aan kennis te nemen van de privacyverklaringen op deze websites.

 

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de internetpagina op uw pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. De cookies plaatsen wij om onze website beter te laten functioneren en het gebruik van de website te analyseren. Het betreft hier de volgende gegevens:

 • De browser die u gebruikt
 • Het tijdstip en de duur van uw bezoek
 • Welke pagina’s worden bezocht
 • Foutmeldingen die u mogelijk hebt gekregen

 

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan ieder mailing die u van Vos Banket ontvangt vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u uit te schrijven.

 

Wijziging Privacy Statement

Indien wij dit Privacy Statement wijzigen zullen wij u hierover informeren.  

 

Vragen, opmerkingen of klachten

Wanneer u vragen heeft die niet in dit Privacy Statement zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan, of wanneer u gebruik wilt maken van uw rechten dan kunt u ons dit laten weten door een brief te sturen naar Vos Banket B.V., Postbus 4, 7990 AA Dwingeloo onder vermelding van ‘Privacy’, of per e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Certificaat FSSCVos Banket is FSSC 22000-gecertificeerd. FSSC is de afkorting voor Food Safety System Certification en de certificering is het bewijs dat Vos Banket voldoet aan alle eisen om productveiligheid te garanderen.

 

Download hier het FSSC-certificaat (PDF)